מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

נהלי קורסים בפיקוח משרד העבודה

אנו מברכים אותך על הרשמתך.
מכללת ארז מקיימת תוכניות לימוד מגוונות, איכותיות, מקצועיות, רלוונטיות ומעניינות.

1. פתיחת קורס מותנת במספר נרשמים.
2. כל קורס עלול להידחות או להתבטל עקב נסיבות שונות. מכללת ארז אינה אחראית לכל נזק אשר ייגרם עקב דחיה או ביטול קורס.
3. רישום נוכחות יתבצע בכיתה עם תחילת השיעור.
4. יש לשמור על תרבות הדיבור, הניקיון והשקט בכיתות ומסדרונות המכללה. אין לעשן בתחום המכללה למעט אזורי עישון. אין להכניס שתיה ו/או אוכל למעבדות.
5. על התלמיד/ה למלא טופס פרטים אישיים ולהביא תמונת פספורט לתיק אישי.
6. על התלמיד/ה להישמע להוראות סגל המכללה. הנהלת ארז רשאית להפסיק לימודי התלמיד/ה, אם לא עמד/ה בנהלי משמעת או בהישגים לימודים נדרשים.
7. לדרישת משרד העבודה:
א. יש להמציא אישורי השכלה המהווים תנאי ללימודים בקורס.
ב. דיווחי נוכחות, נשלחים מידי חודש למשרד העבודה. התלמיד/ה חייב/ת להשתתף בכל השיעורים בקורס.
ג. כל היעדרות צריכה להיות מגובה במסמכים (אישור מחלה, מילואים וכד') .
ד. היעדרות מכל סיבה שהיא של יותר מ – 15% משעות הלימוד תשלול מהתלמיד/ה את הזכאות לגשת למבחנים ולקבל תעודת 
השתתפות בקורס.
ה. שלושה איחורים הם שווי ערך להיעדרות אחת.
ו. חתימת התלמיד/ה על נספח 16# חובות וזכויות התלמיד.
8. כחודשיים לפני סיום הקורס המכללה תחלק לתלמידים אגרות של משרד העבודה, לתשלום בבנק הדואר. האגרות הן בעבור בחינה עיונית ומעשית בפיקוח משרד העבודה. עלות אגרה נכון ליולי 17 היא 143 ₪. על התלמיד/ה לדאוג לתשלום האגרה בזמן בבנק הדואר ולהחזיר ספח למשרד המכללה.
9. ביטול השתתפות בקורס
א. תלמיד/ה רשאי/ת לבטל את ההשתתפות בקורס, בהודעה בכתב למכללה, לפי המפורט להלן:
1. עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס – ללא דמי ביטול; ביטל תלמיד/ה את השתתפותו בקורס כאמור, ישיב/תשיב 
ללא דיחוי למכללה את החומרים שקיבל/ה ממנה כפי שקיבל/ה אותם וללא שימוש; לא הוחזרו החומרים כאמור, או שנעשה בהם 
שימוש, ישלם/תשלם התלמיד/ה למכללה את הסכום על פי פירוט עלותם.
2. מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על עשרה 
אחוזים מהמחיר הכולל;
3. ממועד תחילת הלימודים עד תום שליש מהמפגשים בקורס – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על ארבעים אחוזים מהמחיר 
הכולל.
ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), יהיה התלמיד/ה זכאי/ת להחזר התשלום על ההשתתפות בקורס, בכל מועד, אם ביטל/ה את 
השתתפותו/ה בנסיבות שלא ניתן היה לצפותן מראש, לרבות עקב בעיות בריאותיות או בעיות אישיות חריגות.