מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מדיניות פרטיות

 1. מדיניות פרטיות זו נועדה להסביר למשתמש הקצה איזה מידע נאסף במהלך השימוש באתר, איזה שימוש נעשה במידע שנאסף וכיצד האתר מגן על מידע זה.

 2. כניסתך לאתר והשימוש בו מבטאים את הסכמתך ואישורך כאמור במדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, כולה או מקצתה, עליך לחדול מלהשתמש באתר או בכל רכיב הימנו.

 3. המידע אותו אוסף האתר מחולק לשני סוגים:

  3.1 מידע אישי הנוגע למשתמש – האתר אינו אוסף ו/או משתמש בשמך הפרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל שלך, מספר הטלפון, תעודת זהות, עיסוקך ופרטים אישיים מזהים אחרים (להלן: "מידע אישי הנוגע למשתמש"), אלא אם סופקו על ידך לאתר מרצונך. השארת פרטים אישיים בטופס יצירת הקשר או בטופס ההרשמה יראו כהסכמה להשארת פרטים מרצונך. במקרה כזה יעשה שימוש במידע האישי הנוגע למשתמש הקצה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

  3.2 מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש הקצה – האתר אוסף, שומר ומשתמש במידע כללי וסטטיסטי שאינו אישי הנוגע למשתמש, כדוגמת המקור ממנו המשתמש הגיע לאתר, דפים שנצפו, פרק זמן השהייה בדפים מסוימים, הפעולות אשר המשתמש עושה באתר, תאריך וזמן הביקורים וכיו"ב.

 4. העסקאות המבוצעות באתר, אם מתבצעות בו עסקאות, משולמות באמצעות סליקה באתרים מאובטחים המתמחים בכך ואינם בשליטת האתר. האתר אינו אוסף פרטי כרטיסי אשראי וככל שפרטי אשראי יתקבלו באתר הרי שאלו מאובטחים בהתאם לדרישות החוק ולא יעשה בהם כל שימוש.

 5. ככל שתמסור לאתר "מידע אישי הנוגע למשתמש", האתר יראה בך כמי שמסכים לקבל פרסומות מן האתר. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת פרסומות כאמור. ביטול הסכמה יעשה באופן הבא: שליחת דואר אלקטרוני, פנייה טלפונית או יצירת קשר באמצעות האתר שיכילו את בקשתך להפסיק לקבל מידע פרסומי מהאתר.

 6. מכללת ארז רשאית לעשות שימוש ב"מידע האישי הנוגע למשתמש" לצורך פניה אליך בנוגע להצעת שירותי המכללה, כגון רישום ללימודים. כן רשאית מכללת ארז לשמור את "המידע האישי הנוגע למשתמש", כפי שסיפקת אותו לאתר, במאגר המידע של המכללה.

 7. אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי לדרוש בכתב באמצעות פנייה לדוא"ל: info@erezcollege.org.il, שהמידע עליך יעודכן או יתוקן בהתאם לפרטים שתמסור או שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 8. מכללת ארז לא תעביר את "מידע אישי הנוגע למשתמש" לצדדים שלישיים, למעט צדדים שלישיים הקשורים עימה בהסכמים לאספקת שירותי המכללה ובתנאי כי אלו התחייבו בהסכם לשמור על סודיות המידע ולהימנע מהעברתו לצדדים שלישיים נוספים.

 9. מכללת ארז תהיה רשאית להשתמש ב"מידע אישי הנוגע למשתמש" אף אם לא נתקבלה הסכמתך ולהעבירו לצדדים שלישיים נוספים במקרים הבאים: אם תפר את תנאי השימוש של האתר ו/או אם יופנה אל האתר צו שיפוטי המחייב אותו בגילוי של מידע אישי הנוגע לך ו/או בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין האתר ו/או בכל מקרה בו האתר יידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות, בין אם הן קשורות לאתר ובין אם לאו ו/או לגורם אחר במקרה בו הבעלות באתר תועבר לאותו גורם אחר ובלבד שאותו הגורם ממשיך להפעיל את האתר בהתאם לתקנון זה ו/או לשם הגנה על הזכויות, הנכסים, או בטחונם האישי של בעלי, מנהלי ומפעילי האתר ו/או גופים ו/או יחידים הקשורים בהם ו/או המשתמשים האחרים באתר.

 10. האתר וצדדים שלישיים הקשורים עמו משתמשים ב"מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש" הנאסף על מנת: לשפר ולהתאים את האתר, התכנים והשירותים המוצגים בו, לצרכיך והעדפותיך האישיות ו/או לצורך מטרות סטטיסטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כלליות, כולל מידע דמוגרפי וגיאוגרפי ו/או לצורך איתור וטיפול בתקלות באתר ו/או לצורך בדיקת אפקטיביות השיווק ושיווק האתר בקרב מפרסמים ו/או לצורך מטרות חוקיות אחרות, כל עוד הזהות האישית שלך אינה נחשפת באמצעות שימוש שכזה.

 11. האתר משתמש באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להבטיח כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית למידע המצוי בו וכי לא יעשה בו שימוש ו/או שינוי ו/או שלא ייחשף. עם זאת, אין האתר יכול להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יצליחו למרות אמצעים אלו לפרוץ את האתר ולעשות שימוש במידע הטכני לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית.

 12. אתה מכיר בכך ומאשר בזאת כי מערכות המחשב והעברת המידע באמצעות רשת האינטרנט אינם בטוחים מיסודם, וכי אין הגנה המבטיחה שמידע שמאוחסן במחשבים או מועבר באמצעות האינטרנט יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, שינוי או חבלה על ידי אחרים.

 13. מכללת ארז רשאית, ללא צורך במתן הודעה, לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר, ושינויים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. כניסה לאתר ו/או השימוש בו מבטאים את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות על כל השינויים שנעשו בהם. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים כאמור, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.