מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

תנאי סף למפעלים בתכנית המענקים של רשות החדשנות

החברות הזכאיות למענק במסלול מופ"ת של רשות החדשנות:
טכנולוגיה מסורתית או מעורבת מסורתית:
• חברה תעשייתית שלפחות 50% מהכנסותיה נבעו מייצור

טכנולוגיה מעורבת עילית או עילית:
• חברה תעשייתית שלפחות 50% מהכנסותיה נבעו מייצור ועונה על שני התנאים יחד:
1. מספר עובדי הייצור הוא לכל הפחות 30% מכלל העובדים אך לא פחות מ-3 עובדים.
2. מספר עובדי המו"פ הוא לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.

החברות הזכאיות למענק במכינת מו"פ של רשות החדשנות:
בנוסף לתנאים המצוינים לעיל, מחזור הכנסות בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת ההגשה אינו עולה על 70 מיליון דולר.