מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מופ"ת

מסלול לעידוד מפעלים וחברות מוטות ייצור לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית. כמו גם סיוע למפעלים בפיתוח אסטרטגיות חדשות המבוססות על בידול טכנולוגי.

תהליך ההגשה:
 1. בקשה מקוונתהבקשה כוללת פירוט של הפעילות מבוקשת והתקציב הדרוש.
 2. בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות) 
 3. אישור הבקשה על ידי וועדת היגוי של הרשות לחדשנות.

מה המפעל מקבל:
 • תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו
 • תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעות באזור פיתוח א'
 • תוספת של 10% לתיקי מו"פ אם לפחות 20% מהתקציב המאושר לתכנית יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי

הוצאות מו"פ מוכרות:
 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה והוצאות גימלון בהיקף תקציבי שאינו עולה על 1,000,000 ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התכנית לארץ ולחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

תנאי סף:
טכנולוגיה מסורתית או מעורבת מסורתית: 
 • חברה תעשייתית שלפחות 50% מהכנסותיה נבעו מייצור
טכנולוגיה מעורבת עילית או עילית: 
 • חברה תעשייתית שלפחות 50% מהכנסותיה נבעו מייצור ועונה על שלושת התנאים יחד: 
1. מספר עובדי הייצור הוא לכל הפחות 30% מכלל העובדים אך לא פחות מ-3 עובדים. 
2. מספר עובדי המו"פ הוא לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.

ביצוע: בטופס הבקשה יש לצרף תכנית עסקית ואבני דרך לביצוע הפרויקט הכוללת תאריכים לביצוע. חובת דיווח במהלך בתכנית לוועדה.

תמלוגים:
 • תעשייה מסורתית, מעורבת מסורתית, מעורבת עלית - אין תשלום תמלוגים ב 3 בקשות הראשונות. החל מהבקשה הרביעית – 1.3%
 • תעשייה עלית – אין פטור מתשלום תמלוגים – 3-5%


* למידע מפורט ורשמי יש להיכנס לזירת ייצור מתקדם באתר רשות החדשנות - במידה ויש פער במידע, הכתוב באתר רשות החדשנות הוא הקובע.