מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

נהלי קורסי המכללה

תקנון הלימודים

אנו מברכים אותך על הרשמתך.

מכללת ארז מקיימת תוכניות לימוד מגוונות, איכותיות, מקצועיות, רלוונטיות ומעניינות.
 1. פתיחת קורס מותנת במספר נרשמים.
 2. כל קורס עלול להידחות או להתבטל עקב נסיבות שונות. מכללת ארז אינה אחראית לכל נזק אשר ייגרם עקב דחיה או ביטול קורס.
 3. רישום נוכחות יתבצע בכיתה עם תחילת השיעור.
 4. יש לשמור על הניקיון. אין לעשן בתוך המבנה. אין להכניס שתיה ו/או אוכל למעבדות.
 5. על התלמיד/ה למלא טופס פרטים אישיים.
 6. על התלמיד/ה להישמע להוראות סגל המכללה.
 7. תקנון למניעת הטרדה מינית מפורסם על לוחות מודעות בבניין המכללה ובאתר האינטרנט.
 8. זכאות לתעודה
  • אחוזי נוכחות:
  א. סיום בהצלחה – 80% ומעלה
  ב. אישור השתתפות – בין 65% ל-80%
  ג. מתחת ל-65% נוכחות בקורס לא תזכה באישור/תעודה.
  • עמידה בחובות הקורס

 9. ביטול השתתפות בקורס
 • הנהלת ארז רשאית להפסיק לימוד התלמיד/ה אם לא עמד/ה בנהלי משמעת או בהישגים לימודיים נדרשים או לפי דרישת מעסיק אשר שילם את שכר הלימוד של התלמיד/ה, אלא אם יימצא גורם מממן חלופי.
 • תלמיד/ה רשאי/ת לבטל השתתפותו בקורס, בהודעה בכתב למכללה, לפי המפורט להלן:
  א. עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס – ללא דמי ביטול;
  ב. מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על עשרה אחוזים מהמחיר הכולל;
  ג. ממועד תחילת הלימודים עד תום שליש מהמפגשים בקורס – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על ארבעים אחוזים מהמחיר הכולל.