מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

תקנון הלימודים

אנו מברכים אותך על הרשמתך.
מכללת ארז מקיימת תוכניות לימוד מגוונות, איכותיות, מקצועיות, רלוונטיות ומעניינות בלימוד פרונטלי ובלמידה מרחוק.

רישום
 • פתיחת קורס מותנת במספר נרשמים.
 • כל קורס עלול להידחות או להתבטל עקב נסיבות שונות. מכללת ארז אינה אחראית לכל נזק אשר ייגרם עקב דחיה או ביטול קורס.
 • תכנית הלימודים, ימי ושעות הלימוד הנן כפי שיפורסם על ידי המכללה וייתכן ויעודכנו במהלך הלימודים.
 • ההרשמה לקורס מותנית בתשלום דמי רישום המהווים חלק משכר הלימוד.
 • תנאי קבלה כגון ראיון אישי, מבחן רמה או השכלה קודמת משתנים בין הכשרה להכשרה.

נהלים
 • על הסטודנט/ית למלא טופס פרטים אישיים.
 • על הסטודנט/ית להישמע להוראות סגל המכללה.
 • יש לשמור על הניקיון. אין לעשן בתוך המבנה. אין להכניס שתיה ו/או אוכל למעבדות.
 • יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד לא יאוחר מהמפגש השלישי.
 • תקנון למניעת הטרדה מינית מפורסם על לוחות מודעות בבניין המכללה ובאתר האינטרנט.

זכאות לתעודה
 •  אחוזי נוכחות:
  רישום נוכחות יתבצע עם תחילת השיעור.
  א. סיום בהצלחה – 80% ומעלה
  ב. אישור השתתפות – בין 65% ל-80%
  ג. מתחת ל-65% נוכחות בקורס לא תזכה באישור/תעודה.
 • עמידה בחובות הקורס

ביטול השתתפות בקורס
 • דמי הרישום אינם מוחזרים, אלא במקרים בהם הקורס בוטל על ידי המכללה.
 • הנהלת ארז רשאית להפסיק לימוד הסטודנט/ית אם לא עמד/ה בנהלי משמעת או בהישגים לימודיים נדרשים או לפי דרישת מעסיק אשר שילם את שכר הלימוד של התלמיד/ה, אלא אם יימצא גורם מממן חלופי.
 • תלמיד/ה רשאי/ת לבטל השתתפותו בקורס, בהודעה בכתב למכללה, לפי המפורט להלן:
  א. עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס – ללא דמי ביטול;
  ב. מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על עשרה אחוזים מהמחיר הכולל;
  ג. ממועד תחילת הלימודים עד תום שליש מהמפגשים בקורס – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על ארבעים אחוזים מהמחיר הכולל.

מדיניות פרטיות
מדיניות הפרטיות מופיעה באתר המכללה. הסטודנט/ית מאשר/ת כי קרא/ה והבין/ה את מדיניות הפרטיות וכי הוא/היא מסכים/ה לאמור בה.