מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

נהלי קורסי המכללה

תקנון הלימודים
אנו מברכים אותך על הרשמתך.

מכללת ארז מקיימת תוכניות לימוד מגוונות, איכותיות, מקצועיות, רלוונטיות ומעניינות:

1. פתיחת קורס מותנת במספר נרשמים.

2. כל קורס עלול להידחות או להתבטל עקב נסיבות שונות. מכללת ארז אינה אחראית לכל נזק אשר ייגרם עקב דחיה או ביטול קורס.

3. רישום נוכחות יתבצע בכיתה עם תחילת השיעור.

4. יש לשמור על הניקיון. אין לעשן בתחום המכללה למעט אזורי עישון. אין להכניס שתיה ו/או אוכל למעבדות.

5. על התלמיד/ה למלא טופס פרטים אישיים.

6. על התלמיד/ה להישמע להוראות סגל המכללה. הנהלת ארז רשאית להפסיק לימודי התלמיד/ה, אם לא עמד/ה בנהלי משמעת
    או בהישגים לימודים נדרשים.

7. תקנון למניעת הטרדה מינית מפורסם על לוחות המודעות בבניין המכללה ובאתר האינטרנט.

8. אחוזי נוכחות - זכאות לתעודה: 
א. סיום בהצלחה – 80% ומעלה. 
ב. אישור השתתפות – בין 65% ל - 80%. 
ג. מתחת ל 65% נוכחות בקורס לא תזכה באישור/תעודה.

9. ביטול השתתפות בקורס:
     תלמיד/ה רשאי/ת לבטל את השתתפות בקורס, בהודעה בכתב למכללה, לפי המפורט להלן:
  1.  עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס – ללא דמי ביטול.
  2.  מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על עשרה אחוזים משכר הלימוד.
  3.  ממועד תחילת הלימודים עד תום שליש מהמפגשים בקורס – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על ארבעים אחוזים משכר הלימוד.