מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

נהלי קורסי המכללה

תקנון הלימודים
אנו מברכים אותך על הרשמתך.
מכללת ארז מקיימת תוכניות לימוד מגוונות, איכותיות, מקצועיות, רלוונטיות ומעניינות.

1. פתיחת קורס מותנת במספר נרשמים. כל קורס עלול להידחות או להתבטל עקב נסיבות שונות. מכללת ארז אינה אחראית לכל נזק אשר ייגרם עקב דחיה או ביטול קורס.

2. רישום נוכחות יתבצע עם תחילת השיעור.

3. יש לשמור על הניקיון. אין לעשן בתוך המבנה. אין להכניס שתיה ו/או אוכל למעבדות.

4. על הסטודנט/ית להישמע להוראות סגל המכללה. הנהלת ארז רשאית להפסיק לימודי הסטודנט/ית אם לא עמד/ה בנהלי משמעת או בהישגים לימודים נדרשים.

5. תקנון למניעת הטרדה מינית מפורסם על לוחות מודעות בבניין המכללה ובאתר האינטרנט.

6. אחוזי נוכחות – זכאות לתעודה:
א. סיום בהצלחה – 80% ומעלה.
ב. אישור השתתפות – בין 65% ל 80%.
ג. מתחת ל 65% נוכחות בקורס לא תזכה באישור / תעודה.

7. שכר לימוד - יש להסדיר לא יאוחר מהמפגש השלישי.

8. ביטול השתתפות בקורס:
סטודנט/ית רשאי/ת לבטל השתתפותו/ה בקורס, בהודעה בכתב למכללה, לפי המפרט להלן:
1. עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס – ללא דמי ביטול;
2. מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ועד תחילת הלימודים – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על עשרה אחוזים 
    מהמחיר הכולל
3. ממועד תחילת הלימודים עד תום שליש מהמפגשים בקורס – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על ארבעים אחוזים מהמחיר הכולל.
4. תנאי תקנון זה תקפים גם ללמידה מרחוק.