מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

תקנון הלימודים

אנו מברכים אותך על הרשמתך.
מכללת ארז מקיימת תוכניות לימוד מגוונות, איכותיות, מקצועיות, רלוונטיות ומעניינות.

רישום
1. פתיחת קורס מותנת במספר נרשמים.
2. כל קורס עלול להידחות או להתבטל עקב נסיבות שונות. מכללת ארז אינה אחראית לכל נזק אשר ייגרם עקב דחיה או ביטול קורס.
3. ההרשמה לקורס מותנית בתשלום דמי רישום המהווים חלק משכר הלימוד.

נהלים
4. על הסטודנט/ית למלא טופס פרטים אישיים.
5. על הסטודנט/ית להישמע להוראות סגל המכללה.
6. יש לשמור על הניקיון. אין לעשן בתוך המבנה. אין להכניס שתיה ו/או אוכל למעבדות.
7. יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד לא יאוחר מהמפגש השלישי.
8. תקנון למניעת הטרדה מינית מפורסם על לוחות מודעות בבניין המכללה ובאתר האינטרנט.

זכאות לתעודה
• אחוזי נוכחות:
רישום נוכחות יתבצע עם תחילת השיעור.
א. סיום בהצלחה – 80% ומעלה
ב. אישור השתתפות – בין 65% ל-80%
ג. מתחת ל-65% נוכחות בקורס לא תזכה באישור/תעודה.
• עמידה בחובות הקורס

ביטול השתתפות בקורס
9. דמי הרישום אינם מוחזרים, אלא במקרים בהם הקורס בוטל על ידי המכללה.
10. הנהלת ארז רשאית להפסיק לימוד הסטודנט/ית אם לא עמד/ה בנהלי משמעת או בהישגים לימודיים נדרשים או לפי דרישת מעסיק
אשר שילם את שכר הלימוד של התלמיד/ה, אלא אם יימצא גורם מממן חלופי.
11. תלמיד/ה רשאי/ת לבטל השתתפותו בקורס, בהודעה בכתב למכללה, לפי המפורט להלן:
א. עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס – ללא דמי ביטול;
ב. מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על עשרה
אחוזים מהמחיר הכולל;
ג. ממועד תחילת הלימודים עד תום שליש מהמפגשים בקורס – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על ארבעים אחוזים מהמחיר
הכולל.

12. תנאי תקנון זה תקפים גם ללמידה מרחוק.
13. אני מאשר/ת בזאת למכללה לצלם אותי תוך כדי השתתפותי בפעילות הלימודית ולפרסם את התמונות בכל מדיה לצרכי פרסום המכללה
ותיעוד הפעילות.